Doorstroom

350.00

In deze bundel vindt u alle benodigde processen die te maken hebben met doorstroom van personeel, met aandachtspunten, administratieve procedures en voorbeelddocumenten.

Doorstroom

In deze bundel vindt u alle benodigde processen die te maken hebben met doorstroom van personeel. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals functiewaardering, beoordeling van functioneren, opleiding en ontwikkeling, ziekteverzuim en verlof. Ook is er aandacht voor verschillende administratieve procedures, het melden van nevenwerkzaamheden en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Inclusief diverse voorbeelddocumenten.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

 • Functiebeschrijvingen
 • Functiewaardering
 • Inschalen medewerkers
 • Toepassen doelstellingensysteem
 • Toepassen beoordelingssysteem
 • Toepassen Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 • Toepassen opleidingsplan
 • Aanvragen training/opleiding
 • Verwerken mutaties
 • Invoeren declaraties
 • Collectieve Zorgverzekering
 • Pensioen
 • Aanvraag particuliere verzekeringsmogelijkheden
 • Aanvragen regulier verlof
 • Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Aanvragen ouderschapsverlof
 • Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof
 • Aanvragen calamiteitenverlof
 • Aanvragen kortdurend zorgverlof
 • Aanvragen langdurend zorgverlof
 • Ziekteverzuim (ziek- en herstelmelden)
 • Wet Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak
 • Wet Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar
 • Wet Poortwachter na week 52 2e ziektejaar
 • Melding nevenwerkzaamheden
 • Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie

Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling

Met functiebeschrijvingen legt u voor langere tijd vast welke resultaten u van een medewerker verwacht. De opbouw en samenhang van functies geeft structuur aan de samenwerking en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet u bepalen welk loon bij welke functie past, voor effectieve salarisverhoudingen binnen uw organisatie. Daar waar functiewaardering gericht is op de functie, is het inschalingsbeleid gericht op het inschalen van de individuele medewerker. In deze bundel vindt u alle processen voor functiebeschrijving, -waardering en -inschaling, met bijbehorende voorbeelddocumenten.

Beoordelen, opleiden en ontwikkelen

Het beoordelen van uw medewerkers bestaat uit meerdere processen. De eerste stap in de beoordelingscyclus is het bepalen welke doelen een medewerker moet behalen, zodat zij hun persoonlijke functioneren kunnen verbeteren en kunnen bijdragen aan het behalen van afdelings- en organisatiedoelstellingen. De tweede stap is het beoordelen van uw medewerkers op basis van de gestelde competenties en doelstellingen, waar het beoordelingsgesprek onderdeel van is. Bij de derde stap worden wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken, die bijvoorbeeld worden uitgewerkt in een ontwikkelingsplan.

Bijscholing of het volgen van een opleiding of cursus kan hier onderdeel van zijn. De organisatie profiteert ervan als medewerkers hun vakkennis op peil houden, nieuwe informatie opdoen en zo bij de tijd blijven. Een opleidingsplan ondersteunt u om de benodigde kennis, vaardigheden en competenties in een organisatie op een hoger plan te krijgen en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren.

Administratieve procedures

In deze processen wordt beschreven hoe u uw administratieve systeem opzet, bewerkt en controleert. Onder administratieve procedures valt bijvoorbeeld een indiensttreding, wijziging van salaris en betaling van declaraties. Maar ook het deelnemen aan een pensioenregeling en collectieve of particuliere zorgverzekering komt binnen deze bundel aan bod. Hierbij vindt u alle benodigde informatie over wettelijke regelgevingen en verplichtingen voor u als werkgever.

Verlofprocessen

Met deze bundel heeft u zicht op alle processen rond het toekennen en monitoren van verlof. Hierbij komen aanvraagprocedures via het UWV, richtlijnen volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en andere regelgeving en aandachtspunten aan bod. Ook is er aandacht voor processen bij verschillende soorten verlof, waaronder zwangerschaps-, ouderschaps-, adoptie- of pleegzorgverlof. Daarnaast vindt u informatie over calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof.

Ziekteverzuim (incl. Wet poortwachter)

In dit gratis pakket vindt u alle processen en informatie die u nodig heeft om ziek- en herstelmeldingen binnen uw organisatie af te handelen volgens de Wet Poortwachter. Zo vindt u informatie over verplichtingen en processtappen in de eerste periode (1 tot 8 weken), tijdens het eerste jaar (8 tot 52 weken) en na het eerste jaar (meer dan 52 weken). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plan van aanpak voor de re-integratie, een gezamenlijke evaluatie en het aanvragen van een WIA uitkering bij het UWV.

Melding nevenwerkzaamheden

De beslissing of een medewerker nevenwerkzaamheden mag uitvoeren, ligt bij u als werkgever. Met dit proces kunt u formaliseren hoe medewerkers hun nevenwerkzaamheden aanmelden en hoe u dit registreert binnen uw organisatie.

Opstellen risico inventarisatie en evaluatie

Op grond van de Arbowet 1998 bent u als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer gedaan kan of moet worden. In dit proces wordt beschreven hoe u een RI&E uitvoert en vastlegt.

Doorstroom voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Interview richtlijnen
Format functiebeschrijving
Bezwaarprocedure functiebeschrijving
Bezwaarprocedure functiewaardering
Handleiding beoordelingssysteem
Blanco doelstellingenformulier
Voorbereidingsformulier
Handleiding beoordelingssysteem
Blanco beoordelingsformulier
Blanco doelstellingenformulier
Handleiding persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Voorbereiding POP manager
Voorbereiding POP medewerker
POP formulier
Opleidingsinventarisatie
Procedure aanvraag trainingen / opleidingen
Aanvraagformulier opleiding
Studiekostenaanvraagformulier
Studiekostenovereenkomst
Waardeoverdracht pensioen
Pensioen afstandsverklaring
Zwangerschapsverklaring
Bevestiging zwangerschapsverlof
Bevestiging einddatum zwangerschapsverlof
Aanvraag ouderschapsverlof
Motivatie afwijzing ouderschapsverlof
Toewijzing ouderschapsverlof deeltijd
Toewijzing ouderschapsverlof fulltime
Adoptieverlof
Ziekmeldingsformulier
Herstelmeldingsformulier
Afwijzing nevenbetrekking
Toekenning nevenbetrekking

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.